https://media-fundacja.tvn.pl/Formularz_zgloszeniowy_Fundacja_TVN_7750d2618f.pdfFundacja TVN pomaga chorym dzieciom i niepełnosprawnym dorosłym dofinansowując do turnusy rehabilitacyjne w specjalistycznych ośrodkach oraz rehabilitację domową.

Aby uzyskać dofinansowanie do rehabilitacji, należy złożyć następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy wypełniony przez pełnoletnią osobę zgłaszającą się z prośbą o wsparcie,

2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i/lub kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu, jeśli podopieczny był pacjentem oddziału szpitalnego),

3. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

4. kosztorys rehabilitacji z pieczątką firmy i datą wystawienia dokumentu (zaświadczenie od rehabilitanta o kosztach miesięcznej rehabilitacji lub zaświadczenie ze specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego potwierdzające koszt turnusu rehabilitacyjnego),

5. dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodu wszystkich osób w gospodarstwie domowym: zaświadczenia o zarobkach z miejsca pracy (lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej i pobieranym zasiłku); zaświadczenie o wysokości pobieranej renty, emerytury, alimentach; zaświadczenie z OPS potwierdzające wysokość pobranych za ostatni miesiąc zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i opiekuńczych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kserokopia PIT za ostatni rok; w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

6. aktualna Karta Informacyjna z Ośrodka Pomocy Społecznej (opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z uwzględnieniem dochodów ze wszystkich źródeł),

7. uzupełnione i podpisane pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu osoby składającej wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (w treści formularza zgłoszeniowego).

Fundacja TVN

Zapisz się do newslettera:

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z działaniami Fundacji TVN.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację TVN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 w celu otrzymywania newslettera.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.