przenzczyliśmy na pomoc
233 000 000
na remonty szpitali i domów dziecka
80 000 000
na leczenie indywidualne i operacje
18 000 000
osób już pomogliśmy
22 000

Nasza misja

Podopieczni Fundacji TVN czekają
na Twoją pomoc!

„Nie jesteś sam” to hasło, które ma dla nas szczególne znaczenie. To, co robimy, to zespołowa praca darczyńców i Fundacji. Pomagamy wspólnie. Razem możemy czynić wiele dobrego.
Wspólnie wsparliśmy do tej pory ok. 22 000 osób, kilkadziesiąt szpitali i instytucji/organizacji pomagających innym. Na pomoc przeznaczyliśmy na łącznie już prawie 233 mln zł.

WIĘCEJ

O fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Jarosław Potasz,
Członek zarządu

Dyrektor Departamentu Produkcji TVN S.A. Absolwent Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 1989 roku współzałożyciel firmy kolporterskiej „Grunwald”. Do 1993 roku, Dyrektor i Członek Zarządu wydawnictwa „Gazety Krakowskiej”. Od 1994 roku, współtwórca Telewizji Wisła, która z czasem została wcielona w struktury TVN. Od 1999 roku Dyrektor Departamentu Produkcji TVN S.A. Prywatnie miłośnik nowych technologii oraz multimediów.

Katarzyna Kolenda-Zaleska,
Prezes Fundacji TVN

Znana dziennikarka, publicystka, a od kwietnia 2016 roku Prezes Fundacji TVN „nie jesteś sam”.

Dominika Świerczewska,
Członek zarządu, Dyrektor Biura

Absolwentka Wydziału Zarządzania na UW. W stacji TVN pracuje od 1998 roku. Zaczynała jako asystentka dyrektora programowego TVN-Edwarda Miszczaka. W Zarządzie Fundacji jest od samego początku, czyli od 2001 roku. Dodatkowo pełni funkcję dyrektora biura. Mówi, że ta praca zmieniła ją jako człowieka - wskazała wartości i nauczyła pokory do życia. Prywatnie: właścicielka posokowca o imieniu Fina, pasjonatka podróży, dobrych książek i gotowania dla przyjaciół.

Rafał Rześny,
Członek zarządu, Dyrektor Finansowy

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Studiował też w Hogskolen i Agder w Kristiansand w Norwegii oraz na University of Wales w Swansea w Wielkiej Brytanii. Od 1999 do 2006 roku związany z Grupą ITI. W 2006 r. rozpoczął pracę w spółce Internet Group, z którą był związany do 2010 r., następnie prowadził działalność jako konsultant finansowy dla kilku podmiotów, by na początku 2011 r. znowu objąć stanowisko dyrektora finansowego Grupy ITI. W chwili obecnej prowadzi spółkę ProFinCon Sp. z o.o. zajmującą się consultingiem finansowym.

O fundacji

RADA FUNDACJI

Katarzyna Kieli,
Prezes i Dyrektor Zarządzająca Discovery EMEA

Katarzyna Kieli jest jedną z najbardziej wpływowych osób branży medialnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jako prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA, odpowiada za rozwój biznesu w największym w skali globalnej regionie Discovery. Obejmuje on łącznie ponad miliard widzów i 140 rynków, w tym Polskę, Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, kraje Beneluksu oraz Skandynawię. Katarzyna Kieli wprowadziła Discovery do Polski w 2000 roku, zakładając biuro w Warszawie. Jej zespół składał się wtedy z 2 osób. Dzisiaj Warszawa jest jednym z najważniejszych ośrodków nadawcy w Europie i na świecie – miejscem, skąd Kieli zarządza całym obszarem EMEA. Przez ostatnie lata Katarzyna Kieli była szefową Discovery w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W tym czasie Discovery z dystrybutora kanałów płatnych stało się firmą medialną, oferującą swoim widzom zarówno kanały płatne, jak i ogólnodostępne. Katarzyna Kieli przeprowadziła z sukcesem wiele fuzji i akwizycji na rynkach międzynarodowych, m.in. zlokalizowanej w Dubaju firmy Takhayal Entertainment wraz z marką Fatafeat. Jedną z ostatnich transakcji, którą nadzorowała, było stworzenie JV z ProSiebenSat 1 w Niemczech. Kieli odpowiedzialna była także za integrację kanałów i platform Eurosportu w całym regionie po akwizycji w 2015 roku. Obecnie, wspólnie ze swoim zespołem koncentruje się na optymalizacji działalności Discovery w telewizji linearnej, jak i rozwijaniu nowych form dotarcia do widza. Katarzyna Kieli jest absolwentką AMP w Harvard Business School. Ukończyła także studia MBA i zdobyła dyplom Uniwersytetu Calgary. Uzyskała również dyplom Uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana (USA), na którym prowadziła zajęcia zaraz po studiach.

Edward Miszczak,
Przewodniczący Rady Fundacji, Dyrektor Departamentu Programowego, Redaktor Naczelny TVN

Ukończył wydział historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2003 do września 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa TVN S.A. Jest odpowiedzialny przede wszystkim za Dział Programowy. Od 1997 r. był Prezesem oraz Dyrektorem Generalnym TV Wisła. Przed zatrudnieniem w TVN zajmował stanowisko Wiceprezesa największej w Polsce komercyjnej rozgłośni radiowej RMF FM. Odpowiedzialny za: opracowywanie ramówki stacji, współtworzenie koncepcji i założeń twórczych repertuaru Stacji, nadzór nad pracami scenariuszowymi, udział w produkcji filmowej w zakresie prac producenckich, nadzór twórczy nad kanałami TVN Style, TVN Turbo, iTVN.

Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Gaciong,
Vice Przewodniczący Rady Fundacji

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, High Blood Pressure Council – American Heart Association i in. Jest członkiem władz AM w Warszawie. Zasiada w Zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS). Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Aktywnie uczestniczy w akcjach promujących zdrowy tryb życia i prewencję chorób układu krążenia.

O fundacji

Regulamin Fundacji

PDF do pobrania

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI TVN NIE JESTEŚ SAM

REGULAMIN FUNDACJI TVN „nie jesteś sam” oraz zasady przyznawania pomocy w sprawach indywidualnych

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI TVN NIE JESTEŚ SAM

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja TVN opracowała niniejszy regulamin udzielania pomocy społecznej (zwany dalej „Regulaminem”) na podstawie par. 5 ust. 3 Statutu Fundacji TVN nie jesteś sam (dalej: „Fundacja TVN”) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, j.t. ze zm).

2. Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu:

a. niepełnosprawności

b. długotrwałej lub nieuleczalnej choroby

c. ubóstwa

d. bezrobocia

e. zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,

f. sieroctwa

g. przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

3. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym wskazanym w punkcie 4 poniżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną w Fundacji TVN.

4. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł.

5. Za dochód, wymieniony w punkcie 4 uważa się przychód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

6. Do dochodu nie wlicza się:

a. zasiłków celowych

b. specjalnych zasiłków celowych

c. świadczeń jednorazowych

d. świadczeń w naturze

e. pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit

f. nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych

g. pomocy rzeczowej

h. posiłków

II. Zakres pomocy

1. Fundacja TVN przyznaje pomoc wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach:

a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację TVN.

b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji TVN

c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu.

III. Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

1. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać pod adres:

Fundacja TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Formularz zgłoszeniowy nie może być odesłany drogą mailową.

Wymagane dokumenty to:

a. W przypadku pomocy społecznej na zakup leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, o których mowa w punkcie II 1 b:

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i koszty leczenia (faktura z apteki może być potwierdzeniem kosztów leczenia tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez lekarza podpisem i pieczątką)

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)

- oświadczenie apteki

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)

- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

b. W przypadku pomocy społecznej na usługi medyczne, rehabilitację, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne, o których mowa w punkcie II 1 a:

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę oraz konieczność rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)

- kosztorys rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych lub dokument pro forma wystawiony na Fundację TVN

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)

- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

c. W przypadku pomocy społecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, o których mowa w punkcie II 1 b:

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)

- faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie

- zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)

- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

d. W przypadku pomocy społecznej na zakup żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb oraz na opłacenie rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., o których mowa w punkcie II 1 c:

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)

- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

IV. Procedura udzielania pomocy społecznej

1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy społecznej podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji TVN lub dwóch Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.

2. Decyzje podejmowane są na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów, których wiarygodność sprawdzana jest przez pracowników działu dokumentacji i które po sprawdzeniu opisywane są w formie skróconej dla Zarządu Fundacji.

3. W przypadku gdy kwota udzielanej pomocy społecznej przewyższa 30 000 zł. na osobę decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z dwoma Członkami Zarządu Fundacji TVN lub trzech Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.

4. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w Regulaminie, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji „Fundacja TVN nie jesteś sam”.

5. Fundacja TVN w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji.

6. Fundacja TVN przyznając świadczenie społeczne nie będzie zawierać z podopiecznym umowy darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego.

V. Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie określane są w dokumencie - Zasady przyznawania pomocy Fundacji TVN „nie jesteś sam”.

2. Fundacja TVN nie będzie świadczyła pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacji zadań zleconych przez te organy.

3. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy społecznej, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia wszelkie warunki przewidziane statutem i

Regulaminem.

VI. Załączniki do regulaminu

1. Wzory porozumienia o udzieleniu pomocy społecznej.

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - usługi medyczne

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - rehabilitacja

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - sprzęt

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - apteki

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - świadczenie jednorazowe

Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - świadczenia kwartalne

******************************************************************************

Zasady przyznawania pomocy Fundacji TVN nie jesteś sam („Fundacja TVN”)

I . Ograniczenia Fundacji w zakresie rodzajów udzielanej pomocy:

1. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

2. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

3. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

4. Fundacja TVN nie udziela pomocy w zakresie informowania, konsultacji medycznych tj. leki, instytucje medyczne, lekarze.

5. Fundacja TVN nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski dla dzieci jak i osób dorosłych.

6. Fundacja TVN nie udziela pomocy rzeczowej osobom fizycznym.

7. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.

8. Fundacja TVN nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem wniosku

9. Fundacja TVN nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

10. Fundacja TVN nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji.

II. Zasady przyznawania pomocy w sprawach indywidualnych:

1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji TVN wyłącznie drogą pisemną (list, mail).

2. Na podstawie listu Fundacja TVN podejmuje wstępne decyzje. W odpowiedzi przesyłamy odmowę lub formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać pod adres: Fundacja TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Formularz zgłoszeniowy nie może być odsyłany drogą mailową.

3. Fundacja TVN rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które dostarczą formularz zgłoszeniowy oraz komplet wymaganych dokumentów, którymi mogą być w szczególności: zaświadczenie o dochodach (wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty itp.), zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w liście, zawierające również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp., kopia faktury/faktury pro forma, opinia o rodzinie z Ośrodka Pomocy Społecznej (tzw. karta informacyjna), podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację TVN pomocy w danym przypadku. Zasady oraz zakres udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) określa REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI TVN NIE JESTEŚ SAM.

4. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do aptek. Ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do znalezienia na własną rękę apteki, w której będzie się zaopatrywał oraz do przedłożenia otrzymanego uprzednio od Fundacji TVN oświadczenia dotyczącego akceptacji przez aptekę współpracy z Fundacją TVN na poniższych zasadach:

- przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją TVN a podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma,

- nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny Fundacji TVN, a płatnikiem jest Fundacja TVN

- apteka przesyła kopię faktury VAT lub fakturę pro forma na adres Fundacji TVN,

- Fundacja TVN dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury,

- Fundacja TVN pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z podopiecznym.

5. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp.

6. W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych/medycznych/operacyjnych itp. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka rehabilitacyjnego/szpitala/rehabilitanta itp. na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionego na Fundację TVN z adnotacją, że zabieg dotyczy osoby, która wcześniej otrzymała od Fundacji TVN pismo informujące o wysokości dofinansowania i sposobie realizacji płatności.

7. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu zarządu.

8. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

9. Wszystkie prośby kierowane do Fundacji TVN będą rozpatrywane tylko po przesłaniu podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adres: Fundacja TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

III. Postanowienia ogólne w zakresie zasad przyznawania świadczeń

1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji TVN lub dwóch Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.

2. Decyzje podejmowane są na podstawie przeprowadzonych i opisanych wcześniej wywiadów przygotowanych w formie pisemnej przez pracowników – dokumentalistów.

3. W przypadku gdy kwota udzielanej pomocy przewyższa 30 000 zł. na osobę decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z dwoma Członkami Zarządu Fundacji TVN lub trzech Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.

4. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w niniejszym dokumencie, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji „Fundacja TVN nie jesteś sam”.

O fundacji

Statut Fundacji

PDF do pobrania

STATUT FUNDACJI TVN NIE JESTEŚ SAM

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

„ FUNDACJA TVN Nie jesteś sam”

Tekst jednolity na dzień 10 grudnia 2018 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Par. 1

. 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja TVN nie jesteś sam” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszej treści Statutu „Fundatorem”. Wobec Fundacji Fundatora reprezentuje jego przedstawiciel wybrany przez radę nadzorczą Fundatora spośród jej członków (dalej „Przedstawiciel Fundatora”).

3. Fundacja ma osobowość prawną.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Uchylony.

6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

7. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)

Par. 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja TVN nie jesteś sam”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Par. 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Par. 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Par. 9

Celami Fundacji są:

1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami,

2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,

5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,

6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Par. 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,

2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,

4. zakup leków i środków medycznych,

5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

6. pomoc finansową i rzeczową,

7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,

8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,

10. fundowanie stypendiów,

11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

Par. 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Par. 12

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 50.000,- złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków i subwencji,

3)dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale TVN i/lub innych osób,

4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5) operacji finansowych,

6) uchylony.

Par. 12a

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par. 12b

Fundacja nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Par. 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IIIa

(Uchylony)

Par. 15a

Uchylony.

Par. 15b

Uchylony.

Par. 15c

Uchylony.

Par. 15d

Uchylony.

Rozdział IV. Organy Fundacji

Par. 16

1.Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział IVa. Rada Fundacji

Par. 17

1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Przedstawiciel Fundatora oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.

6. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Przedstawiciel Fundatora, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

Par. 18

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

Par. 19

1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3(trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par. 20

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,

2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków

7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Rozdział IVb. Zarząd Fundacji

Par. 21

1. Zarząd Fundacji składa się z 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2. Kadencja członków Zarządu trwa 2(dwa) lata.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Par. 22

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.

Par. 23

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3) ustalanie wielkości zatrudnienia,

4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

6) realizacja programów działania Fundacji,

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,

10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Par. 24

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Par. 25

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Par. 26

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Par. 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Par. 28

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Przedstawiciela Fundatora.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Par. 29

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

O fundacji

SPRAWOZDANIA
FINANSOWE

-